Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.tablice.wroclaw.pl jest Reklama DEKOR z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybkiej 6/10, NIP 897-103-91-73, REGON 932114541.

Najważniejsze punkty regulaminu
1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: sklep@tablice.wroclaw.pl i dekor@dekor.wroclaw.pl.
2. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt ze sklepem na adres sklep@tablice.wroclaw.pl lub dekor@dekor.wroclaw.pl w celu ustalenia szczegółów.
3. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
5. Zamówiony towar można odebrać w siedzibie firmy lub dostarczymy za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt klienta.
6. Dowód zakupu jest dołączany do każdej przesyłki.
7. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem płatne przy odbiorze lub osobiście w siedzibie firmy DEKOR.
8. W terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową, klient ma prawo jego zwrotu. Klient odsyła towar na własny koszt.
9. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.tablice.wroclaw.pl jest Reklama DEKOR z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szybkiej 6/10, NIP 897-103-91-73, REGON 932114541.
2. Umowy sprzedaży zawierane w wyniku zakupu towarów w sklepie internetowym www.tablice.wroclaw.pl stanowią tzw. umowy zawierane na odległość w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dziennik Ustaw 2000r., Nr 22, poz. 227 z dalszymi zmianami).
3. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej na podstawie art. 589 Kodeksu cywilnego).
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt ze sklepem na adres sklep@tablice.wroclaw.pl lub dekor@dekor.wroclaw.pl lub kontakt telefoniczny 71 34 373 54 w celu ustalenia szczegółów.
1. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez zamawiającego (nabywcę towaru) poprawnych i kompletnych wymaganych danych w formularzu zamówienia, wypełnianym na stronie internetowej www.tablice.wroclaw.pl.
2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
- sklep internetowy, w trybie wypełnienia formularza online,
- e-mail: sklep@tablice.wroclaw.pl, dekor@dekor.wroclaw.pl
- telefonicznie na numer + 48 71 34 373 54
3. Wybór towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka“ znajdującego się przy każdym produkcie prezentowanym na stronie internetowej. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka, gdzie można zmienić ilość sztuk danego towaru wpisując żądaną ilość.
4. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcję „Dalej“. System przechodzi do kolejnego kroku koszyka - „Dane Klienta“. W tym momencie Klient może:
a) wybrać opcję logowania, jeśli już posiada założone konto w sklepie internetowym; po wpisaniu zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasła może przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „Zaloguj”.
b) jeżeli zamawiający (nabywca towaru) jest nowym klientem, może kontynuować składanie zamówienia klikając przycisk „Zarejestruj się“. Nastąpi wtenczas przekierowanie do „Formularza z danymi Klienta“, który należy poprawnie wypełnić wszystkimi wymaganymi danymi. Pola oznaczone gwiazdką
są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Na tym etapie zamawiający (nabywca towaru) może wybrać zakup bez zakładania konta, podając niezbędne dane do wysyłki lub może założyć konto podając niezbędne dane do wysyłki oraz swoje jedno, niepowtarzalne hasło. Po założeniu konta dane zamawiającego (nabywcy towaru) są automatycznie zapisywane w systemie sklepu, co ułatwia dokonywanie zakupów kolejnym razem. Zamawiający (nabywca towaru), który nie założył konta ma pełną możliwość dokonania zakupu przy kolejnych zakupach w sklepie internetowym, będzie jednak zobowiązany za każdym razem wypełnić w całości „Formularz z danymi Klienta“.
6. Kolejnym krokiem w ramach zamawiania towaru jest „Forma zapłaty“. Na tym etapie zamawiający (nabywca towaru) może wybrać formę płatności za towar.

3. DOSTAWA TOWARU I PŁATNOŚĆ
1. Ceny towaru są podane w wartościach brutto (z podatkiem od towarów i usług).
2. Ceny są cenami jednostkowymi (za jednostkę miary, np. za jedną sztukę, za jedno opakowanie).
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki wynosi: 24 zł netto (29,52 zł brutto).
4. Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką.
5. Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na rachunek bankowy www.tablice.wroclaw.pl po ustaleniu szczegółów i kontakcie telefonicznym lub e-mailowym, na podstawie otrzymanej faktury proforma.
6. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Po złożeniu zamówienia zamawiający (nabywca towaru) otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą jego złożenie w sposób prawidłowy i kompletny.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-21 dni. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie firma DEKOR poinformuje o tym nabywcę towaru, któremu przysługuje w takiej sytuacji prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
3. Reklama DEKOR. jako sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia deklarowanego terminu dostawy towaru ze względu na niezależne, obiektywne okoliczności uniemożliwiające dostawę w zadeklarowanym terminie. Zamawiającemu przysługuje w sytuacji opóźnienia terminu dostawy prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
4. Nabywca ma prawo odwołać (anulować) zamówienie lub zmienić zakres zamówienia do upływu 24 godzin od chwili przyjęcia przez firmę DEKOR zamówienia.
5. Koszty przesyłki w wysokości 24.00 zł netto (29,52 zł brutto) ponosi Zamawiający. Zamawiający ma możliwość bezpłatnego osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy Reklama DEKOR, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
6. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze.

5. GWARANCJE I REKLAMACJE
1. Nabywca towaru będący jednocześnie konsumentem jest uprawniony do zgłaszania reklamacji z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, w terminach i na warunkach określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw 2002 r., nr 141, poz. 1146 z dalszymi zmianami): art. 4 do 12.
2. Nabywca towaru nie będący konsumentem jest uprawniony do zgłaszania reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w terminach i na warunkach określonych w przepisach Ustawy Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964 r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami): art. 556 do 576.
3. Reklamacja zgłoszona z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, bądź z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Nabywca towaru jest uprawniony do zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o ile gwarancja jakości została udzielona na dany produkt a firmą DEKOR jako sprzedający doręczyła nabywcy towaru dokument gwarancyjny wystawiony przez gwaranta.
5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości przez nabywcę towaru będącego jednocześnie konsumentem następuje na warunkach wskazanych na dokumencie gwarancyjnym, a w zakresie tam nie uregulowanym – na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw 2002 r., nr 141, poz. 1146 z dalszymi zmianami): art. 13.
6. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości przez nabywcę towaru nie będącego konsumentem następuje na warunkach wskazanych na dokumencie gwarancyjnym, a w zakresie tam nie uregulowanym – na podstawie przepisów Ustawy Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964 r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami): art. 577 do 581.
7. W przypadku stwierdzenia przez nabywcę towaru przy odbiorze towaru uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), nabywca towaru jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Nabywca towaru powinien dopełnić formalności wymaganych przepisami prawa w zakresie zbadania stanu przesyłki i ustalenia stanu doręczanej przesyłki oraz jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2000 r. nr 50 poz. 601 oraz Kodeksu cywilnego).

6. WARUNKI ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU
1. Do zwrotu zakupionego, nieużywanego towaru jest uprawniony wyłącznie nabywca towaru będący jednocześnie konsumentem.
2. Nabywca towaru będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia mu przesyłki z towarem (dnia wydania towaru), bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2004 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy nabywca towaru zobowiązany jest odesłać bądź dostarczyć osobiście zwracany towar na adres siedziby firmy DEKOR, od której towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zamówienia wskazując numer rachunku bankowego, na który powinna być zwrócona kwota tytułem całkowitej ceny sprzedaży towaru oraz kwota tytułem kosztów odesłania towaru przez konsumenta.
4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów eksploatacji (używania) oraz zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przed złożeniem zamówienia zamawiający będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę DEKOR wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia w stosunku do zamawiającego (nabywcy towaru) będącego osoba fizyczną.
3. Firma DEKOR nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celu jakiegokolwiek ich wykorzystania. Dane osobowe klientów są strzeżone przez firmę DEKOR oraz wykorzystywane przez nią wyłącznie w celu umożliwienia klientom logowania do systemu zamówień sklepu internetowego www.tablice.wroclaw.pl oraz do kontaktu między firmą DEKOR a nabywcą towaru. Klient w każdym momencie dysponuje prawem do wglądu w podane przez siebie dane osobowe, z możliwością ich zmiany oraz uaktualnienia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Towary oferowane przez firmę DEKOR są zgodne z ich rzeczywistym wyglądem oraz parametrami technicznymi.
2. Firma DEKOR zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ewentualna zmiana cen nie będzie dotyczyła zamówień już przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
3. Firma DEKOR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
5. Przy składaniu zamówienia nabywca towaru wyraża jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie